Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UPCoM: NED) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Với 40,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 28/9 và ngày thanh toán dự kiến là 23/10.

Theo báo cáo bán niên mới đây, NED ghi nhận kết quả đột biến trong kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thuần giảm 31% xuống 62 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt 91,6 tỷ đồng, gấp 19 lần cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận đột biến chủ yếu đến từ doanh thu tài chính khi công ty có chuyển nhượng hơn 17,4 triệu cổ phiếu Phát triển Điện Nậm Chiến trong quý II.

Nhờ khoản lợi nhuận này, công ty đã xóa được lỗ lũy kế và có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 6 là 25 tỷ đồng.

Mới đây doanh nghiệp cũng thực hiện lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020. Cụ thể, cổ đông đồng ý điều chỉnh giảm 7% doanh thu kế hoạch xuống còn 230 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận kế hoạch lại tăng 43% lên 96 tỷ đồng. Với kế hoạch mới, công ty thực hiện hơn 95% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 6 tháng. Nhờ xóa lỗ lũy kế, cổ đông cũng chấp thuận phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt 5%.