Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (HoSE: VNE) thông báo trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 4% (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng). Như vậy, công ty hoàn thành kế hoạch cổ tức 9% năm 2018. Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền khoảng 32,8 tỉ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 16/7, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/7. Ngày thanh toán là 24/7.

Năm 2018, công ty đạt doanh thu 741,8 tỉ đồng, giảm 18,4% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 83 tỉ đồng, tăng 26% cùng kỳ.

Năm 2019, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 1.213 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 42 tỉ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 5%. Quý I, công ty ghi nhận doanh thu đạt 160,4 tỉ đồng, giảm 13,7% cùng kỳ, đạt 13% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 7,5 tỉ đồng, tăng 36,1% cùng kỳ, đạt 18% kế hoạch năm.

Giá đóng cửa của cổ phiếu VNE vào ngày 8/7 là 4.440 đồng/CP.