Công ty Tư vấn Xây dựng điện 2 (HoSE: TV2) công bố doanh thu và lợi nhuận quý II đều giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu giảm 76% còn 387 tỷ đồng do sự khác nhau trong cơ cấu doanh thu năm 2019 và 2020. Đặc biệt là các dự án chính năm 2019 đã hoàn tất trong 6 tháng đầu năm, trong khi năm 2020, các dự án lớn dự kiến hoàn thành vào quý IV.

tv2-png-3689-1595499701.png
Nguồn: CBTT SSC

Điểm sáng là biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 19,3% và doanh thu tài chính tăng hơn 13% lên 17 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng là hơn 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2019 được hoàn nhập gần 10 tỷ đồng chi phí bảo hành. Do đó, công ty báo cáo lợi nhuận sau thuế giảm 55% còn 40 tỷ đồng. Tổng kết 6 tháng, TV2 đạt 1.027 tỷ đồng doanh thu, giảm 55% và lợi nhuận sau thuế hơn 94 tỷ đồng, giảm 33%. 

Năm 2020, ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh thận trọng, dựa trên những tác động của dịch Covid-19. Cụ thể, kế hoạch doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. TV2 hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu và 47% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Tổng tài sản tính đến 30/6 là 2.218,5 tỷ đồng với 32% là các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn. Khoản mục này cũng tăng 33%. Tiền, tiền gửi và các khoản tương đương tiền là 714 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ vay tài chính là 62 tỷ đồng.