Đây là đường dây huyết mạch truyền tải điện năng, duy trì và đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội. Đây là một trong những công trình trọng điểm liên quan đến an ninh Quốc gia.

Trong quá trình kiểm tra tại khoảng cột 153-154 đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu thuộc cung đoạn đội TTĐ Tuần Giáo quản lý đang tồn tại 129 cây gỗ mỡ có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, số cây nói trên thuộc tài sản của chủ hộ Lò Thị Dung trú tại bản Bó Giáng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

D:\Bài Hùng\Tin TTD TB2 xu ly vi phạm hanh lang AT luoi dien\Tin TTD TB2 xu ly vi phạm hanh lang AT luoi dien\Đoàn công tác làm việc tại hiện trường khoảng cột 153-154 đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu.jpg

Đoàn công tác làm việc tại hiện trường khoảng cột 153-154 đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

CBCNV đội Truyền tải điện Tuần Giáo đã làm việc trao đổi để đền bù chặt hạ những cây nguy hiểm nhưng đại diện gia đình không nhất trí với đơn giá hiện hành.

Vì vậy đội TTĐ Tuần Giáo đã mời đại diện công an và Chủ tịch xã Quài Nưa thêm một lần đến tận nhà để tuyên truyền phổ biến Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện” và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ngày 10/3/2015 về việc: “Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, đồng thời vận động chủ hộ thực hiện tuy nhiên gia đình vẫn không đồng ý cho chặt cây với giá theo quy định mà vẫn tiếp tục yêu cầu hỗ trợ giá cao hơn.

D:\Bài Hùng\Tin TTD TB2 xu ly vi phạm hanh lang AT luoi dien\Tin TTD TB2 xu ly vi phạm hanh lang AT luoi dien\Đoàn công tác vận động gia đình thực hiện chặt hạ cây cao trong hành lang.jpg

Đoàn công tác vận động gia đình thực hiện chặt hạ cây cao trong hành lang

Qua nhiều lần đến tuyên truyền vận động nhưng không có kết quả, đội TTĐ Tuần Giáo đã phối hợp với Đơn vị thực hiện các biện pháp an toàn và treo biển báo nguy hiểm tại hiện trường. Đồng thời Đơn vị cũng gửi công văn đến Sở Công Thương, Công An tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên và Công an, UBND huyện Tuần Giáo, xã Quài Nưa cùng phối hợp giải quyết.

Đến ngày 30/7/2020 cuộc họp liên ngành đã diễn ra với sự tham gia của đại diện Công an tỉnh Điện Biên, phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, Trung tâm Quản lý đất đai, Hạt Kiểm lâm huyện và đại diện của UBND xã, công an xã, Trưởng bản, chủ hộ Lò Thị Dung, một số đơn vị truyền thông tỉnh Điện Biên cùng Truyền tải điện Tây Bắc 2.

Đoàn công tác đã khảo sát tình hình thực tế tại hiện trường khoảng cột 153-154 đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu, kiểm tra kết luận, tất cả số cây này đều có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Sau khi được nghe đoàn công tác phân tích, vận động chủ hộ bà Lò Thị Dung đã phần nào hiểu ra nhưng kết quả thu về cũng không đạt như mong đợi.

Sau buổi họp liên ngành ngày hôm đó, Truyền tải điện Tây Bắc 2 liên tục quay trở lại nhà bà Dung để vận động bà cùng gia đình. Với sự kiên trì mưa dầm thấm lâu của những người lính truyền tải, cuối cùng bà Lò Thị Dung và gia đình cũng đã ý thức được tính chất và tầm quan trọng của hệ thống lưới Truyền tải điện quốc gia, đồng thuận và phối hợp cùng Truyền tải điện Tây Bắc 2 để lập hồ sơ đền bù theo quy định hiện hành; Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Điện Biên. Ngày 12/8/2020 Đội Truyền tải điện Tuần Giáo đã thực hiện chặt hạ số cây cao nguy hiểm trong hành lang tại khoảng cột nói trên theo đúng qui trình, mang lại an toàn cho lưới truyền tải điện./.