Thủy điện Cần Đơn (HoSE: SJD) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 21% (1 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng). Với 69 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi ra khoảng 145 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 2/12. Công ty sẽ thanh toán đợt 1 tỷ lệ 11% vào 25/12 và thanh toán đợt 2 tỷ lệ 10% vào 31/3/2021.

Năm ngoái, Thủy điện Cần Đơn ghi nhận doanh thu giảm 14% còn 425 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 20% xuống 153 tỷ đồng. Báo cáo 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 243 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm gần 32% xuống 76 tỷ đồng.

Năm 2020, công ty đề ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 160 tỷ đồng, theo đó đơn vị thực hiện được 48% kế hoạch cả năm. Kế hoạch cổ tức cho năm 2020 là 22%, thấp hơn mức 45% cho năm 2017 và 25% năm 2018.

Trên thị trường cổ phiếu SJD đã tăng 13% trong vòng 3 tháng qua lên mức 19.200 đồng/cổ phiếu (ngày 18/11).