Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã thông qua phương án phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Số tiền thu được sẽ tài trợ cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm. Số trái phiếu này dự kiến phát hành trong 4 đợt. Kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất là 10,5%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng được công bố tại Vietcombank (áp dụng cho Chi nhánh Sở Giao dịch) cộng với mức 3,6%/năm.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thuộc sở hữu của công ty, trị giá 897 tỷ đồng.

REE còn nhiều khoản đầu tư tín dụng khác vào Vĩnh Sơn - Sông Hinh như ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn (thời hạn 6 tháng, lãi suất 11,5%/năm) vào ngày 5/7, nhằm đảm bảo Vĩnh Sơn - Sông Hinh đủ nguồn tài chính thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kom Tum. Nhóm công ty REE cũng có các khoản cho vay hơn 56 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm.

Ngoài ra, REE đang đăng ký mua vào gần 60 triệu cổ phiếu VSH từ 26/12/2019 đến 21/1/2020 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, REE sẽ nâng sở hữu từ 21,01% (43,3 triệu cổ phiếu) lên thành 50,08% (103,3 triệu cổ phiếu) và trở thành công ty mẹ.

REE thực hiện chiến lược đầu tư lĩnh vực điện, nước và bất động sản là chiến lược nhiều năm nay. Gần đây, đơn vị này liên tục công bố thông tin tăng sở hữu tại các công ty điện như Công ty phong điện Thuận Bình, Thủy điện Mường Hum (MHP).

STT Doanh nghiệp Tỷ lệ sở hữu (%)
1 Công ty Nhiệt điện Ninh Bình 29,44
2 Công ty Nhiệt điện Phả Lại 24,14
3 Công ty Thủy điện Thác Mơ 42,63
4 Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ 25,76
5 Công ty Thủy điện Srok Phu Miêng 34,3
6 Công ty Thủy điện Bình Điền 25,47
7 Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh 21,01
8 Công ty Thủy điện Miền Trung 22,68
9 Công ty Phong điện Thuận Bình 49,1
10 Công ty Vĩnh Thịnh 99,99
11 Công ty Thủy điện Thác Bà 60,42
12 Công ty Phát triển điện nông thôn Trà Vinh 66,29
13 Công ty thủy điện Mường Hum 49