Số lượng trái phiếu dự kiến bán cho REE là 200 tỷ đồng.

Trước đó, Vĩnh Sơn Sông Hinh đã thông qua phương án phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm.

Số trái phiếu này dự kiến phát hành trong 3 đợt, đợt 1 trong quý III hoặc IV/2019; thời gian phát hành đợt 2 và 3 sẽ thông báo sau. Tài sản đảm bảo là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thuộc sở hữu của công ty.

Số tiền thu được sẽ tài trợ cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Trên báo cáo quý II, Thủy điện Thượng Kon Tum ghi nhận giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 7.243 tỷ đồng, đây cũng là khoản mục lớn nhất trong tổng tài sản của công ty (8.341 tỷ đồng).

Vào ngày 5/7, Vĩnh Sơn Sông Hinh đã có ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn với REE (thời hạn 6 tháng, lãi suất 11,5%/năm) để đảm bảo nguồn tài chính tiếp tục thực hiện dự án trên. Nhóm công ty REE cũng có các khoản cho vay hơn 56 tỷ đồng cho Vĩnh Sơn - Sông Hinh với lãi suất 10%/năm.

Ngoài cổ đông lớn REE, Vĩnh Sơn Sông Hinh còn có Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) nắm 30,55% vốn và Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity sở hữu 9,81%.