Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Với hơn 2,34 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 702,6 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/11 và thời gian thanh toán cổ tức là 10/12. Nguồn trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 là 214,5 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 là 488,1 tỷ đồng.

Năm ngoái, tổng công ty ghi nhận sản lượng điện tăng 7% lên 22,54 tỷ kWh. Doanh thu toàn tổng công ty đạt 35.884 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.510 tỷ đồng.

Cổ đông đã thống nhất điều chỉnh mức cổ tức năm 2019 từ 6% bằng cổ phiếu sang phương án chia 3% bằng tiền mặt. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết phương án này phù hợp với nguyện vọng của nhà đầu tư và cũng tránh pha loãng các chỉ số ROE, ROA trong tương lai.

Năm 2020, PV Power đặt kế hoạch tổng sản lượng điện giảm còn 21,6 tỷ kWh. Doanh thu dự kiến 35.449 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2% so với mức thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 28% còn 2.044 tỷ đồng. 

Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm, tổng công ty ghi nhận sản lượng điện giảm 8,2% xuống 15,1 tỷ kWh. Doanh thu thuần giảm 17% còn 21.795 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 40% còn 1.487 tỷ đồng, hoàn thành 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm.