Công ty Xây lắp điện 1 (PCC1, HoSE: PC1) công bố nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 20%.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 31,86 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ tăng lên 1.911 tỷ đồng. Thời gian thực hiện không muộn hơn quý IV.

Nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc sở hữu cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán tính đến 31/12 là 933 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 2.540 tỷ đồng, giảm 15,3%. Các mảng kinh doanh của PC1 như xây lắp và thiết bị điện, bán điện, bán hàng hóa và vật tư đều giảm. Riêng mảng chuyển nhượng bất động sản và sản xuất công nghiệp tăng mạnh. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ 213,6 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/6, doanh nghiệp có 1.219 tỷ đồng lãi sau thuế, 130 tỷ quỹ đầu tư phát triển, 711 tỷ thặng dự vốn cổ phần trên 1.593 tỷ đồng vốn điều lệ.