Theo lãnh đạo PC Quảng Ngãi cho biết: Quý I/2020 PC Quảng Ngãi có 23.865 lượt kiểm tra sử dụng điện, đạt 112% kế hoạch đề ra; phát hiện và xử lý 825 vụ vi phạm sử dụng điện, đạt 290% kế hoạch đề ra và đạt kế hoạch EVNCPC giao. Trong đó, vi phạm giá điện 299 vụ, vi phạm khác 495 vụ và trộm cắp điện 31 vụ, với số tiền truy thu từ vi phạm sử dụng điện và tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực hơn 193 triệu đồng; đặc biệt, số vụ trộm cắp điện đã phát hiện 31 vụ với sản lượng 5.497 kWh tương ứng với số tiền bồi thường hơn 16 triệu đồng và chuyển 03 hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử phạt 02 vụ cảnh cáo, 01 vụ phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Công nhân PC Quảng Ngãi kiểm tra sử dụng điện khách hàng tại TBA chuyên dùng
Thời gian đến, PC Quảng Ngãi chỉ đạo cho các Điện lực tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường việc khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác kiểm tra sử dụng điện như RF-Spider. CMIS3.0, CEU,…; qua đó theo dõi, phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường hệ thống đo đếm đặc biệt đối với các trường hợp có dấu hiệu trộm cắp điện; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng điện và tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan trong sử dụng điện để khách hàng nắm bắt nhằm hạn chế thấp nhất vi phạm sử dụng điện.