Kết quả kinh doanh điện 2 tháng qua ghi nhận mức lãi 144 tỷ đồng (chưa gồm chênh lệch tỷ giá), vượt kỳ vọng so với kế hoạch lỗ 62 tỷ đồng trong quý III. Công ty đã không để xảy ra sự cố và dừng tổ máy 3 để đại tu đúng kế hoạch.

Trước đó, kết quả kinh doanh điện 6 tháng đầu năm đã ghi nhận 417 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch đề ra cho cả năm 2019.

Về cung ứng than, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ thực hiện đàm phán, ký hợp đồng mua bán than năm 2020 với TKV và Đông Bắc theo chỉ đạo của Bộ Công thương, EVN, GENCO 2.

Về công tác sửa chữa lớn, công ty dự kiến hoàn thành đại tu tổ máy 1 trước 11/10, hoàn thành trung tu tổ máy 3 trong tháng 9, xây dựng danh mục sửa chữa lớn năm 2021, hiệu chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhiệt điện Hải Phòng 2 để làm cơ sở quyết toán…

Ngoài ra, công ty cũng thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/10 để họp ĐHĐCĐ bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Văn Thanh nghỉ hưu theo chế độ và bẩu bổ sung thành viên HĐQT thay thế. Ngày họp dự kiến vào 29/10.