Theo báo cáo quý II, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HoSE: BTP) ghi nhận doanh thu tăng 194,7% lên 469,5 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp năm nay gần 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 55 tỷ đồng.

Do quý II năm ngoái công ty được hoàn nhập chi phí tài chính với số tiền lợi hơn 23 tỷ đồng, nên cả quý vẫn có lãi. Năm nay, Nhiệt Điện Bà Rịa chỉ được hoàn nhập 3 tỷ đồng, trong khi doanh thu hoạt động tài chỉnh giảm hơn nữa.

Lợi nhuận sau thuế quý II gấp gần 7 lần cùng kỳ, đạt gần 51 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận của công ty vẫn giảm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 732,4 tỷ đồng và 50,9 tỷ đồng, giảm 7,3% và 56,3%.

Năm 2019, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 2.142,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 89,6 tỷ đồng. Sau 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 34,2% kế hoạch doanh thu và 56,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Nhiệt điện Bà Rịa đạt 2.010 tỷ đồng, tăng 94% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 210 tỷ đồng, đạt 1.340 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh, từ 50,6 tỷ đồng lên 386,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 191,3 tỷ đồng, tăng 30%.