Điện lực Thủy Nguyên:

15/2/2020 (8h00-14h00): Cắt AB nhánh 2 TBA TĐC Tân Dương 2

17/2/2020 (8h00-9h00): TBA Sannec

17/2/2020 (9h30-10h30): TBA Châu Giang

17/2/2020 (11h00-12h00): TBA Trường Mạnh

18/2/2020 (8h00-9h00): TBA Đức Xá

18/2/2020 (11h00-12h00): TBA Thủy An

18/2/2020 (9h30-10h30): TBA Phong Mậu

18/2/2020 (0h00-6h00): ĐD sau 372-7 TC Tân Dương 6

19/2/2020 (5h00-7h00): ĐD lộ 375E2.11

19/2/2020 (16h00-17h00): ĐD lộ 375E2.11

19/2/2020 (9h30-10h30): TBA Bảo Tiên

19/2/2020 (5h00-17h00): ĐD sau lèo cột 28 lộ 375E2.11

19/2/2020 (11h00-12h00): TBA Đúc 19-5

19/2/2020 (8h00-9h00): TBA Hiệp Thắng

20/2/2020 (8h00-9h00): TBA PTNNGFS

20/2/2020 (11h00-12h00): TBA Lạc Long

20/2/2020 (9h30-10h30): TBA Trung Anh

21/2/2020 (11h00-12h00): TBA nhựa Thiên Hương

21/2/2020 (9h30-10h30): TBA Mút xốp Lam Thắng

21/2/2020 (8h00-9h00): TBA Hàn Việt

Điện Lực An Lão:

16/2/2020 (5h30-7h30): ĐD lộ 377 E2.31<=> CD 371-7/01 MV Bát Trang

Điện Lực An Dương:

18/2/2020 (5h30-5h45): CD và các TBA từ cột 167 đến CD 371-7/150D lộ 373E2.9

18/2/2020 (6h45-7h00): CD và các TBA từ cột 167 đến CD 371-7/150D lộ 373E2.9

18/2/2020 (5h30-7h30): Từ MC 371 Quán Toan đến CD và các TBA cột 167 lộ 373E2.9