Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố, năm vừa qua, EVN ghi nhận 338.500 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 14,8% so với năm 2017.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của EVN đạt 53.158 tỉ đồng, tăng 20,5%.

Trong năm, EVN ghi nhận 3.663 tỉ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm nhẹ 4,2%. Song song, "siêu tập đoàn" này cũng ghi nhận 569 tỉ đồng lãi trong các công ty liên doanh, liên kết, giảm 20%. Bên cạnh đó, EVN còn ghi nhận 751 tỉ đồng lợi nhuận khác, gấp đôi năm 2017.

Về chi phí, năm vừa qua, chi phí tài chính của EVN lên tới 29.054 tỉ đồng chi phí tài chính, tăng 30,5%. Trong khi đó, chi phí bán hàng ở mức 6.711 tỉ đồng, 2,9%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 13.301 tỉ đồng, tăng 10,2%.

Kết thúc năm 2018, EVN ghi nhận 9.076 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11,4% so với năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của EVN đạt mức 706.504 tỉ đồng, tương đương hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của EVN tập trung ở tài sản cố định với 499.584 tỉ đồng, tài sản dở dang dài hạn với 65.214 tỉ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền với 50.205 tỉ đồng và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với 39.451 tỉ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của EVN đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 217.446 tỉ đồng, tăng nhẹ 2,3% sau một năm. Nợ phải trả ở mức 489.058 tỉ đồng, tăng không đáng kể so với con số một năm trước; trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 405.077 tỉ đồng, tăng nhẹ 0,16%.