Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ cũng tăng mạnh 49% nhờ ghi nhận khoản "lợi nhuận khác" lên đến gần 3.600 tỷ đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đồng loạt công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán.

Lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2019, EVN ghi nhận 394.889 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với năm 2018. Tuy nhiên, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp lại giảm 4%, đạt 51.037 tỷ đồng.

Trong năm, EVN cũng ghi nhận 3.973 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 8,5%; cùng với đó là 498 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, giảm 13%.

Về chi phí, năm qua, chi phí bán hàng của tập đoàn này đạt 7.134 tỷ đồng, tăng 6,3%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 13.635 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5%.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong năm giảm tới 23%, tương đương trên 6.500 tỷ đồng (chủ yếu do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện), về mức 22.495 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2019, EVN đạt lợi nhuận trước thuế gần 12.500 tỷ đồng, tăng tới 38% so với năm 2018.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản hợp nhất của "siêu tập đoàn" này đạt trên 721.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,1% sau một năm. Đáng chú ý, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của EVN tăng 7% lên trên 53.600 tỷ đồng. Đặc biệt, các khoản đầu tư ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn lên tới trên 61.500 tỷ đồng, tăng tới 56%.

Như vậy, tổng các khoản tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn cuối năm 2019 lên đến trên 115.000 tỷ đồng, tăng mạnh 28% sau một năm, tương đương tăng gần 25.000 tỷ đồng. Thông thường, phần lớn các khoản này là tiền gửi ngân hàng, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn đến 3 tháng và tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 1 năm.

Công ty mẹ lãi đậm dù hoạt động cốt lõi thua lỗ

Tương tự như báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính công ty mẹ EVN cũng ghi nhận sự tăng vọt về tiền gửi ngân hàng và được thuyết minh rõ ràng hơn.

Theo đó, đến cuối năm 2019, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty mẹ EVN ở mức 26.588 tỷ đồng, tăng 42% sau một năm. Đáng chú ý, các khoản đầu tư ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn - toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn, theo thuyết minh báo cáo tài chính - lên đến 34.909 tỷ đồng, gấp đôi cuối năm 2018.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2019 của công ty mẹ EVN ở mức trên 325.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại 4.287 tỷ đồng, giảm 11%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ở mức 8.592 tỷ đồng, giảm 10%. Trái ngược, chi phí tài chính tăng 4,5% lên 12.597 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 0,6%.

Chốt năm 2019, công ty mẹ EVN ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 1.478 tỷ đồng, trong khi đó năm 2018 lãi gần 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ khoản "lợi nhuận khác" lên đến 3.586 tỷ đồng nên kết thúc năm, công ty mẹ EVN vẫn lãi trước thuế 2.107 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2018.