Tổng công ty Phát điện 3 (EVN Genco 3, UPCoM: PGV) công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần giảm 13% xuống còn 10.468 tỷ đồng. Giá vốn giảm thấp hơn dẫn đến lợi nhuận gộp giảm đến 36% còn 935 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính là điểm sáng rất lớn của EVN Genco 3 khi doanh thu tăng 43% lên 184 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính ghi âm 207 tỷ đồng, hiệu quả hơn nhiều so với con số 1.372 tỷ cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp không còn khoản lãi liên doanh liên kết 75 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhờ đó, Genco 3 có lợi nhuận sau thuế 1.115 tỷ đồng, cao gấp 13,6 lần cùng kỳ năm 2019.

pgv-1-8886-1595820457.png
Đơn vị: tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng công ty có doanh thu thuần giảm 4% xuống 21.527 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 55% nhờ tăng cổ tức được chia, chi phí tài chính giảm sâu 38% do giảm chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Theo đó công ty có lợi nhuận trước thuế 865 tỷ đồng, tăng 62% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 717 tỷ đồng, tăng 79%.

EVN Genco 3 có tổng tài sản lớn với hơn 74.657 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở tài sản cố định gần 50.173 tỷ đồng. Lượng tiền và tiền gửi của công ty giảm hơn 1.900 tỷ về mức 5.245 tỷ đồng. Công ty có vay nợ tài chính 53.742 tỷ đồng, giảm 2.450 tỷ so với thời điểm đầu năm và tương đương 71% tổng nguồn vốn.