Điện Gia Lai (HoSE: GEG) công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu đạt 301,6 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 19,8% đã giúp biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 53,2% lên 57,7%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 5,8 tỷ đồng xuống 4,6 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gần 45% lên 86,2 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 31,5%, lên 28 tỷ đồng. Kết lại, Điện Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm hơn 31%, xuống 59,4 tỷ đồng.

Nguồn: GEG.
Nguồn: GEG.

Luỹ kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu 605,4 tỷ đồng, tăng 17,9%. Trong đó, doanh thu bán điện chiếm 584,8 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu cung cấp dịch vụ, xây lắp và bán hàng hoá đều giảm với giá trị lần lượt là 37,3%, 60,2% và 87,6%. Lợi nhuận sau thuế giảm 9,9% xuống 141,6 tỷ đồng.

Năm 2020, Điện Gia Lai đặt mục tiêu đạt sản lượng điện thương phẩm 692 triệu kWh, trong đó thủy điện 36% và điện mặt trời 64%. Doanh thu thuần 1.523 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 15%. Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành gần 40% kế hoạch doanh thu và hơn 44% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của Điện Gia Lai 6.789 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm 5.232 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 20%, lên 825,5 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 105,4 tỷ đồng xuống 28,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng tồn kho cũng giảm 17,5%, xuống 259 tỷ đồng, nhờ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ và thành phẩm tồn khó, hàng hoá đều giảm.

Về vay và nợ thuê tài chính, công ty có hơn 874 tỷ đồng vay ngắn hạn, tăng gần 58% so với đầu kỳ, chủ yếu đến từ khoản vay ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai và phát hành trái phiếu. Vay dài hạn giảm gần 10%, xuống 3.012,8 tỷ đồng. Tổng nợ vay giảm trong kỳ gần 10 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT công ty đã phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió. Theo đó, doanh nghiệp sẽ đầu tư dự án nhà máy điện gió Ia Bang 1 ở tỉnh Gia Lai, công suất 50 MW, thực hiện thông qua công ty con nắm giữ 99% vốn là Công ty Điện gió Ia Bang. Bên cạnh đó, Điện Gia Lai thông qua Công ty Năng lượng Điện gió Tiền Giang để xây dựng dự án nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1, công suất 100 MW.