Dự án có tổng kinh phí thực hiện trên 425 triệu đồng từ nguồn vốn quy hoạch thuộc vốn đầu tư công.

Đề án đặt mục tiêu thu thập, đánh giá, xác định các khu vực có tiềm năng đầu tư xây dựng phát triển điện mặt trời trên mái nhà; xác định quy mô và lộ trình phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện tốt chính sách và mục tiêu của Chính phủ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng là thành phố phát triển bền vững, thành phố môi trường.

Theo đó, công tác lập đề án bao gồm một số nội dung chính như: thu thập thông tin dữ liệu về tình hình phát triển năng lượng điện mặt trời; thu thập thông tin dữ liệu, khảo sát về các điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội và các yếu tố tác động đến đối tượng nghiên cứu; hiện trạng và phương hướng phát triển nguồn điện và lưới điện; phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố bên ngoài tác động đến đối tượng nghiên cứu; dự báo, định hướng phát triển của đối tượng nghiên cứu trong thời kỳ quy hoạch...

UBND thành phố giao các Sở KHĐT, Tài chính, KHCN, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tổ chức theo dõi, quản lý việc thực hiện đề án theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao Sở Công Thương tổ chức lập và thanh, quyết toán đề án theo các quy định hiện hành.