TBA 500kV Chơn Thành và đấu nối được đầu tư xây dựng tại khu vực ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Dự án được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phê duyệt Thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 1261/QĐ-EVNNPT ngày 27/7/2018.

EVNNPT đã giao CPMB điều hành quản lý dự án; Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 là đơn vị thi công phần TBA và Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long là đơn vị thi công phần nhánh rẽ 500 & 220kV; Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 thực hiện tư vấn thiết kế; Liên danh Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Trung và Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Nam - Công ty thí nghiệm điện miền Nam thực hiện công tác thí nghiệm; Công ty Truyền tải điện 4 đảm nhận công tác tư vấn giám sát và tiếp nhận quản lý vận hành công trình sau khi hoàn thành.

Dự án có quy mô lắp 01 máy biến áp (MBA) AT1 (500/220/35kV - 900MVA); 01 MBA AT3 (220/110/22kV - 250MVA). Phía 500kV sử dụng sơ đồ 3/2, gồm 07 ngăn lộ; phía 220kV sử dụng sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, gồm 10 ngăn lộ; phía 110kV sử dụng sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, gồm 8 ngăn lộ; điều chuyển thiết bị bù 500kV (gồm tụ bù dọc và kháng bù ngang) của đường dây 500kV Pleiku 2 - Cầu Bông từ TBA 500kV Cầu Bông đến lắp tại TBA 500kV Chơn Thành để bù cho đường dây 500kV Pleiku 2 - Chơn Thành.

Trạm biến áp 500kV Chơn Thành
Sau khi đưa trạm vào vận hành sẽ giúp tăng cường cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển khu vực tỉnh Bình Phước, Bình Dương và lân cận; Tăng cường liên kết, nâng cao độ ổn định, độ tin cập của hệ thống lưới điện truyền tải khu vực Đông Nam Bộ; Giảm tổn thất điện năng, giảm tải một số đường dây và máy biến áp 220kV hiện có trong khu vực.